ฟังรายการวิทยุ

Short Wave [คลื่นสั้น]

สามารถรับฟังจากสถานี FEBC ที่ตั้งอยู่ประเทศฟีลิปปินส์ได้ ในระบบคลื่นสั้นที่
SW2- 12055 kHz. 06:45-07:15
SW2- 12095 kHz. 17:30-18:00
[เวลาประเทศไทย ทุกวัน]