เรื่องสำคัญในพระคัมภีร์

alt
01.พระเจ้า (God)
02.พระคัมภีร์ (Bible)
03.ทูตสวรรค์และวิญญาณ (Angels+spirits)
04.การทรงสร้าง (The creation)
05.มนุษย์ (Man)
06.การล้มลงในความบาป (The Fall)
07.คาอินกับอาเบล (Cain and Abel)
08.โนอาห์ (Noah)
09.หอบาเบล (Babel)
10.อับราฮาม (Abraham)
11.อิสอัค (Isaac)
12.ยาโคบ (Jacob)
13.โยเซฟ (Joseph)
14.โมเสส (Moses)
15.พิธีปัสคา (Passover)
16.ทะเลแดง (Red sea)
17.มานา น้ำจากหิน (Mana, water from stone)
18.บัญญัติสิบประการ (10 commanments)
19.เต็นท์ การถวายบูชา (Tent and Sacrify )
20.ผู้สอดแนม 12 คน (12 spies )
21.งูทองสัมฤทธิ์ (Golden snake )
22.ข้ามแม่น้ำจอร์แดน (Crossing Jordan river )
23.ผู้เผยพระวจนะ (Prophecies )
24.การกำเนิดพระเยซู (Birth of Christ )
25.พระเยซูรับบัพติสมา (JC's baptisim )
26.สาวก 12 คน (12 disciples )
27.พระเยซูรักษาคนง่อย (JC healed the criple )
28.พระเยซูห้ามลมพายุ (JC stopped the storm )
29.ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ (Power over spirits )
30.พระเยซูเลี้ยง 5000 คน (JC fed 5000 people )
31.พลังแห่งความตาย ( Power over death )
32.คนมั่งมีและลาซารัส ( the rich and Lazarus )
33.อาหารมื้อสุดท้าย ( Last super )
34.พระเยซูถูกทรยศ ( JC was betrayed )
35.ถูกตรึงที่กางเขน ( On the cross )
36.การฟื้นคืนพระชนม์ ( the resurrection )
37.เสด็จสู่สวรรค์ ( to heaven )
38.พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( Holy Spirit )
39.การเสด็จมาครั้งที่ 2 ( 2nd coming )
40.บทเชิญชวนให้รับเชื่อ ( ENDing prayer contact info )

 

GTranslate

enzh-CNzh-TWth